Oferta dzierżawy gruntu pod fotowoltaikę

Osoby decydujące się na wydzierżawienie gruntów pod farmy fotowoltaiczne powinny pamiętać o tym, że w umowie powinna znaleźć się powierzchnia wyłączona z produkcji rolnej. Za takim zapisem przemawia to, że zazwyczaj na powierzchni poza farmą, w jej strefie ochronnej, nie jest możliwe prowadzenie racjonalnej gospodarki rolnej. Dlatego farma powinna być rozpatrywana jako całość, wraz z instalacjami oraz urządzeniami.

Prowadzenie farmy fotowoltaicznej a dzierżawy gruntów

farmy fotowoltaiczne dzierżawa gruntuDecydując się na wydzierżawienie gruntów warto sprawdzić, czy w umowie znajdują się zapisy dotyczące ustanowienia służebności przesyłu, które dotyczą posadowienia w gruncie kabli odpowiadających za przenoszenie produkowanej energii z instalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej, jak i uprzątnięcia po rozwiązaniu umowy zainstalowanych urządzeń. Jeśli interesują nas farmy fotowoltaiczne dzierżawa gruntu może być korzystnym rozwiązaniem. Istotnym działem w umowie dzierżawy jest część dotycząca praw i obowiązków dzierżawcy. Powinny się w nim znaleźć zapisy dotyczące całościowego ponoszenia kosztów budowy przez inwestora, konieczności przestrzegania przepisów prawa czy obowiązku naprawienia drenażu albo rowów w razie ich uszkodzenia w efekcie wykonywania robót budowlanych czy montażowych. Oprócz tego inwestor powinien zawrzeć umowę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacja inwestycji, jak i odpowiedzialności cywilnej od niebezpieczeństw, które wynikają z działania czy eksploatacji farmy fotowoltaicznej.

Istotnym elementem umowy zawieranej między inwestorem a wydzierżawiającym jest to, że koszty zawarcia umowy powinien w całości ponieść dzierżawca. Po terminie obowiązywania takiej umowy dzierżawca powinien zobowiązać się do przywrócenia wydzierżawianych terenów do stanu niepogorszonego, niż stan pierwotny. W razie uchylania się od tego obowiązku, wydzierżawiający może zawrzeć umowę z osobą trzecią i kosztami obciążyć dzierżawcę.